Cooperació

Cooperació Descentralitzada

“En un sentit estricte, consistix en la cooperació realitzada per les administracions subestatals (governs autònoms, diputacions, ajuntaments). En un sentit ampli, es tracta d’un nou enfocament de la cooperació caracteritzat per la descentralització d’iniciatives i de la relació amb el Sud, per la incorporació d’una àmplia gamma de nous actors de la societat civil, i per una major participació dels actors dels països del Tercer món en el seu propi desenvolupament”
Diccionari d’Acció Humanitària i Cooperació al Desenvolupament, Hegoa.

La Cooperació Descentralitzada té dues modalitats bàsiques per a l’execució dels fons: l’execució directa, on les pròpies administracions duen a terme els projectes, o bé, la convocatòria pública de subvencions a ONG que treballen en el camp de la cooperació per al desenvolupament, perquè siguen aquestes les que es facen càrrec dels projectes, aquesta modalitat la utilitzen pràcticament totes les institucions.

L’ajuntament de Sagunt des de l’any 1992 finança projectes a través de distintes línies de subvencions : convocatòries  en concurrencia competitiva per a projectes  de Cooperació al desenvolupament i per a projectes de sensibilització i educació al desenvolupament  que realitzen les   ONGDs.  En diversos anys hem mantes convenis de subvencions mitjançant concessió directa ( Sahara, comerç just etc ) i hem col·laborat amb  una XARXA D’AGERMANAMENTS entre distintes ciutats europees de cofinançar un projecte a Senegal   amb  distintes ciutats europees agermanades.

Hem portat a cap iniciatives de col·laboració directa amb ONGD : Campanyes  “ Compartim realitats”  “Un mon de Solidaritat”  I  espais de reflexió i diàleg entre la ciutadania, organitzacions no governamentals amb els actors locals  “ I Forum Local de Cooperació Descentralitzada “

En l’àmbit de la participació dels actors locals  en l’acció política municipal circumscrita  a la cooperació al desenvolupament es va crear  el   Consell de Pau i Solidaritat.

 

 

Tècnic: Rafa Escoms