Patrimoni i contractació

Pel que respecta a Patrimoni

Realitza les gestions relatives al conjunt de béns, drets i accions les quals pertanyen a l’Ajuntament.

S’encarrega de la tramitació d’expedients derivats de l’exercici de potestats protecció i defensa del patrimoni , així com de la tramitació d’expedients d’alienació , expropiació , arrendament , concessions administratives sobre béns municipals , entre d’altres, i l’emissió d’informes sobre béns de titularitat municipal. Sent també de la seva competència la formació , seguiment i actualització de l’Inventari de Béns i Drets Municipals.

Pel que fa a Contractació

Té com a principal objecte tramitar els expedients d’obres, de concessió d’obres públiques, de gestió de serveis públics, subministraments, serveis i contractes de col·laboració entre el sector públic i el sector privat. Amb la principal finalitat de garantir els principis de llibertat d’accés a les licitacions, publicitat i transparències dels procediments, no discriminació i igualtat de tracte entre els candidats.

A més a més, el departament s’encarrega de les següents funcions de tramitació de les licitacions:

• Seguiment jurídic administratiu de tots els contractes
• Publicitat, incidències, modificacions i col·laboració a l’efecte amb les diferents dependències.
• Relacions amb els departaments d’Intervenció i Tresoreria sobre els aspectes econòmics de les contractacions.
• Atenció al públic per donar-li tota la informació necessària per poder optar a qualsevol contractació així com per resoldre tots aquells dubtes que es susciten.

 

Equip tècnic