Pressupostos

De manera equiparable a la planificació econòmica d’una economia domèstica, si les despeses superen els ingressos, caldrà demanar crèdits o préstecs. Una reiteració en la petició de prèstecs i crèdits, obliga a destinar un percentatge cada vegada més important dels ingressos en pagaments dels mateixos. Per altre costat,un excessiu estalvi dins l’erari públic és símptoma de que l’organisme no ofereix a la població tot aquells serveis que realment podria estar oferint. Per això, és recomanable treballar amb xicotets marges d’estalvi, ja que aquestos podran ser destinats a imprevistos i situacions que demanen respostes d’urgència. Generalment aquestos romanents de pressupost es deuen a previsions de reserva o ingressos imprevistos.

Els pressupostos son un document legal, on es planifiquen les despeses i els ingressos. Existeix el pressupost programat, i sobre el mateix es poden dur a terme ajustos o modificacions menors que es recullen al pressupost executat.

La forma de fer pressupostos està reglada en distintes lleis, amb una sèrie de factors i de classificació.

A més, els pressupostos, són la llei econòmica que defineix com ha de funcionar l’Ajuntament, i per això han de ser referendats per part de la Càmera de representació. Un govern en minoria on l’oposició vota en contra del pressupost implica que el govern no podrà dur a terme les inversions previstes, i com a conseqüència és equivalent a una moció de confiança, a una moció de censura. Així els pressupostos en governs de minoria han de ser molt exemplars i suscitar la mínima polèmica possible per tal de facilitar la seua aprovació, sinò no podran referendar el mecanisme legal per dur a terme les polítiques previstes.

Si vols conèixer amb més detall els pressupostos punxa sobre les icones dels diferents apartats.

INGRESSOS 2017

  CapítolDescripcióPrevisions Inicials
  TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS73.328.779,21
  1Impostos directes32.979.000,00
  2Impostos indirectes2.500.000,00
  3Taxes, preus públics i altres ingressos11.872.262,61
  4Transferències corrents16.183.878,80
  5Ingressos patrimonials271.437,80
  Operacions Corrents63.806.579,21
  6Alienació d’inversiones reals750.000,00
  7Transferències de capital1.700.000,00
  8Actius financers72.200,00
  9Pasius financers7.000.000,00
  Operacions de Capital9.522.200,00

  Els ingressos d’un ajuntament equivalen a les nòmines i les rendes que cada família rep per tal de fer front a les despeses

   

  Al cas que ens ocupa, els ingressos provenen dels impostos directes i indirectes, de les taxes, i dels ingressos patrimonials. Amb molts impostos hi haurà més capacitat d’inversió per part de l’ajuntament, però hi haurà més pressió fiscal cap als habitants d’eixa zona.

  DESPESA 2017

   ÀreaPolíticaDescripció   
   TOTAL PRESSUPOST DE DEPESES73.328.779,21
   100,00%
   0DEUTE PÚBLIC4.578.577,12
   6,24%
   1SERVEIS PÚBLICS BÀSICS29.845.068,79
   40,70%
   13Seguretat i Mobilitat Ciutadana6.923.523,54
   9,44%
   15Vivenda i Urbanisme9.486.900,00
   12,94%
   16Benestar comunitari9.803.903,81
   13,37%
   17Medi Ambient3.630.741,44
   4,95%
   2ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL5.499.279,89
   7,50%
   22Altres prestacions econòmiques a favor d’empleats207.200,00
   0,28%
   23Serveis socials i promoció social4.002.591,92
   5,46%
   24Foment de l’ocupació1.289.487,97
   1,76%
   3PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT17.368.779,98
   23,67%
   31Sanitat535.254,08
   0,73%
   32Educació5.013.007,22
   6,84%
   33Cultura5.893.402,15
   8,04%
   34Esport5.927.116,53
   8,08%
   4ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC4.421.641,06
   6,03%
   41Agricultura, ramaderia i pesca1.618.000,00
   2,21%
   43Comerç, turisme i PIMES1.297.076,12
   1,77%
   44Transport públic425.000,00
   0,58%
   45Infraestructures766.664,94
   1,05%
   49Altres actuacions de caràcter econòmic314.900,00
   0,43%
   9ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL11.615.432,37
   15,84%
   91Òrgans de govern1.506.600,00
   2,05%
   92Serveis de caràcter general5.901.148,08
   8,05%
   93Administració financera i tributària4.207.684,29
   5,74%

   La major part de les despeses en un pressupost responen a les necessitats equiparables a les de casa o a una empresa, són el que es coneix per política de despesa. Atenent a aquestes polítiques de despesa podem definir els següents apartats, amb les àrees desglossades, tal i com es defineixen legislativament.

    

   Quasi totes les àrees tenen integrades les despeses en personal intern i extern, a l’apartat d’administració associat a cada camp. Si no apareixen, cal entendre’ls inclosos al primer apartat,o el de major muntant econòmic.